Privacy statement

< terug naar HOME pagina

Algemene voorwaarden

Algemene aannemings-, verkoop en leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de opdrachtgever en het watersportbedrijf, hierna te noemen de opdrachtnemer.

Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het
verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van
opdrachtgever, conform het bepaalde in de
koopovereenkomst/opdrachtbevestiging.

Artikel 2- Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomsten van koop, verkoop, huur , reparatie
en onderhoudswerkzaamheden.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en
voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn
overeengekomen.
3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De
toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 3 – Aanbod
1. Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de opgegeven termijn of bij
ontbreken daarvan gedurende tien werkdagen na ontvangst, tenzij anders
vermeld en behoudens gebrek aan kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de gestelde termijn
aanvaardt, vervalt het.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze bescheiden openbaar te maken,
te vermenigvuldigen en/of zonder toestemming van de opdrachtnemer aan
derden ter inzage te geven.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. Koopovereenkomsten en overeenkomsten van aanneming van werk waarvan
de koopsom, respectievelijk de aanneemsom een bedrag van € 2269
(exclusief omzetbelasting) te boven gaat en alle overeenkomsten die in
aansluiting daarop worden aangegaan, worden door de leverancier schriftelijk
vastgelegd.
2. Eventueel later gemaakte afspraken en/of wijzigingen alsmede toezeggingen
door personeel of ondergeschikten van de opdrachtnemer zijn bindend onder
de voorwaarde dat zij schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval een schriftelijke
opdracht of bevestiging van een overeenkomst of van een nadere afspraak
ontbreekt, zijn beide partijen aan die overeenkomst of nadere afspraak
gebonden, indien één van hen met andere dan vorenbedoelde schriftelijke
bescheiden kan bewijzen dat de overeenkomst dan wel nadere afspraak werd
gesloten, respectievelijk gemaakt.
3. Opdrachtgever heeft het recht extra kosten in rekening te brengen die
voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbrekingen in de
werkzaamheden , voor zover deze zijn veroorzaakt door niet aan leverancier
toe te rekenen oorzaken.4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uitsluitend betrekking op
de werkzaamheden die de leverancier redelijkerwijs heeft kunnen voorzien.
Indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn dan voorzien,
moet de opdrachtnemer zijn werkzaamheden terstond opschorten en met de
opdrachtgever overleggen over het al dan niet voortzetten van de
werkzaamheden en over de wijze waarop. De opdrachtnemer heeft in ieder
geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee
verband te houden kosten.
5. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, de
levertijd, de maten, het gewicht en eventueel motorvermogen en de snelheid ,
moet daarvan door de opdrachtnemer melding worden gemaakt.
6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen deze
overeenkomst moet worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet
als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook
geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond
voor ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 5 – De garantie
1. De opdrachtnemer staat ervoor in dat hij een pleziervaartuig, inclusief de
overeengekomen uitrustingsstukken en inventaris, levert dat beantwoordt aan
de overeenkomst.
2. De opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed
vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Voor onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan motoren,
navigatieapparatuur en/of elektronische apparatuur geldt een garantietermijn
van drie aaneengesloten maanden na daadwerkelijke ingebruikneming
daarvan, maar niet langer dan zes maanden na datum van verkoop dan wel
na datum waarop de werkzaamheden werden verricht. Op onderdelen die
door derden zijn geleverd en die door de opdrachtnemer zijn verwekt gelden
de garantievoorwaarden van deze derden voor zover de desbetreffende
garantiebewijzen aan de afnemer ter hand zijn gesteld. Ingeval sprake is van
onderhouds- en /of reparatiewerkzaamheden wordt op de eventueel
daaronder begrepen schilder- en coatingwerkzaamheden geen garantie
geven.4. De opdrachtnemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de
goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik
of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van de door de
opdrachtgever of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.
Evenmin staat de opdrachtnemer in voor eventuele ontstane schade als
gevolg van vorenstaande gebreken
5. Op noodreparaties wordt geen garantie gegeven.
Artikel 6 – De levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum
waarop de (koop)overeenkomst is gesloten dan wel de opdracht tot ver-,af- en
inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen
datum van levering afgewerkt ter plaatse of op locatie.
Artikel 7 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan ieder niet- voorzienbare omstandigheid
ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of
verhinderd, voor zover de omstandigheid door de opdrachtnemer niet
vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of
maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat
materialen niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt
aan omstandigheden die de opdrachtnemer had kunnen of moeten voorzien of
voorkomen.
3. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de
opdrachtnemer recht op vergoeding van de kosten die zijn gemaakt zoals ze
bestonden voordat te verwachten was dat de overmacht situatie tot ontbinding
van de overeenkomst zou leiden.
Artikel 8 – De levering
1. De levering vindt plaats af ter plaatse of op locatie. Indien een
afleveringsproefvaart plaatsvindt, geschiedt de levering op de plaats die voor
de afleveringsproefvaart is overeengekomen.2. Indien de levering heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben
plaatsgevonden, gaat het risico voor het geleverde over op de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever na levering in gebreke blijft met de afname van het
vaartuig of andere zaken, worden deze opgeslagen voor rekening en risico
van de opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht daartoe heeft
verzocht, worden de vervangen onderdelen na uitvoering van de opdracht aan
hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met
garantieclaims moeten worden afgezonderd. In alle andere gevallen worden
de vervangen onderdelen eigendom van de opdrachtnemer, zonder dat de
opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
5. Indien de opdrachtgever bij koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere
zaak is overeengekomen, dat hij een gebruikt vaartuig of andere zaak inruilt,
wordt laatstgenoemd vaartuig of zaak pas eigendom van de opdrachtnemer,
nadat de feitelijke levering daarvan heeft plaatsgevonden. Indien de
opdrachtgever het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken in
afwachting van de levering van het nieuwe vaartuig of nieuwe zaak. Komt
schade of verlies door welke oorzaak dan ook voor rekening en risico van de
opdrachtgever. Alle kosten van onderhoud en reparatie zijn voor rekening van
de opdrachtgever
6. Indien de opdrachtgever tekort schiet in zijn verplichtingen en het object van
de overeenkomst te boek is gesteld, is de opdrachtgever verplicht zijn
medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.
Artikel 9 – Reclame
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten (schriftelijk)
behoorlijk omschreven ter kennis worden gebracht van de opdrachtnemer
binnen 10 dagen nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of
heeft kunnen constateren. De gevolgen van niet tijdige reclame komen voor
rekening van de opdracht van de opdrachtgever.
2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op,
behoudens voor zover de opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de
reclame gegrond acht.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtnemer de
keuze tussen aanpassing van het de in rekening gebrachte kosten, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde
werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de
opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever
reeds betaald bedrag.
4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van
opdrachtgever in verband met de reclame.
Artikel 10 – Prijzen
1. Alle (koop)prijzen en aanneemsommen gelden netto contant voor aflevering
van overeengekomen overeenkomst.
2. Elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de (koop)
prijs of aanneemsom wordt doorberekend indien zij na meer dan drie
maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet is
geleverd dan wel de bedoelde werkzaamheden nog niet of nog niet geheel
zijn uitgevoerd. Onder verhoging of verlaging van prijzen wordt medebegrepen
een wijziging van de wisselkoers van de valuta waartegen het
overeengekomen is betaald in verhouding tot de koers van de valuta die aan
de koopprijs of aanneemsom ten grondslag is gelegd.
Artikel 11 – Betaling
1. Betaling, tenzij anders is overeengekomen, vindt plaats bij levering. Alle
betalingen geschieden contant ter plaatse op locatie of ten kantore van de
opdrachtnemer, dan wel door overmaking op een door de opdrachtnemer aan
te wijzen bankrekening.
2. Ingeval sprake is van een aanneming van werk en vooruitbetaling van het
overeengekomen bedrag is verlangd, wordt deze voldaan in de termijnen en
de percentages zoals deze in overeenkomst is vastgesteld.
3. Betaling van een factuur door opdrachtgever dient te geschieden binnen de
overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na
factuurdatum.
4. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid c genoemde termijn, dan wel niet
binnen de overgekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim
en heeft de opdrachtnemer zonder dat een nadere sommatie of
ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over
het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de dag van complete voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten
van de opdrachtnemer.
5. Alle kosten, ontstaan te gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering, zijn voor de opdrachtgever, ook voor zover deze
kosten de rechterlijke proceskosten overtreffen.
6. Reclames over facturen dienen schriftelijk en behoorlijk toegelicht te worden
ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.
7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
Artikel 12- Opschorting en opzegging
1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op
te schorten, waaronder begrepen de levering van overeengekomen of van
andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle
opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.
2. Indien en voor zover de opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging
beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke
redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de
omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.
Artikel 13 – Zekerheidsrechten
1. Ingeval van verkoop van boten e/o accessoires zal de eigendom van de
verkochte zaak niet eerder overgaan dan op het moment waarop de
verkoopsom en het eventueel meerdere verschuldigde ter zake van de
transactie volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.2. In alle gevallen van aanneming van werk, nieuwbouw daaronder begrepen,
zijn alle roerende goederen en alle daarvoor bestemde materialen en
toebehoren eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft ten
allen tijde pandrecht op voornoemde goederen, evenals op de
verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk
onbetaald deel van de aannemingssom voor zover verschuldigd, evenals voor
elk verlies of schade, door hem geleden of te lijden, indien de opdrachtgever
op de overeenkomst inbreuk maakt.
3. Onverminderd het pandrecht van de opdrachtnemer heeft een ontbinding van
de overeenkomst niet tot gevolg dat het voormelde eigendomsrecht van de
afnemer vervalt alvorens de ontbinding zal zijn afgewikkeld.
4. De opdrachtnemer is gerechtigd om het desbetreffende vaartuig daarbij
behorende uitrusting, inventaris en overige toebehoren onder zich te houden,
totdat de opdrachtgever het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan,
inclusief de uit retentierecht voortvloeiende kosten.
Artikel 14 – Verzekering
1. De opdrachtgever is verplicht zijn vaartuig te verzekeren bij stalling op locatie
of elders onder de berusting van opdrachtnemer. Bij te verrichten onderhoud en reparatiewerkzaamheden is opdrachtgever tevens verplicht om zijn
vaartuig te verzekeren.
2. De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aangewend voor
het herstel van die schade op de wijze en tegen de kosten als tussen partijen
overeen te komen.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door zijn toerekenbare
tekortkoming is veroorzaakt.
2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de
opdrachtgever die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen
aan de opdrachtnemer, aan personen in zijn dienst, dan wel personen die
door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de
werkzaamheden die door de opdrachtgever zijn opgedragen.

FACTUURVOORWAARDEN
Op elke verkoop of dienstverlening zijn de navolgende voorwaarden van toepassing,
met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.
1. Alle facturen dienen contant, en zonder korting, betaald te worden bij
ontvangst van de factuur, tenzij de factuur een vervaldatum zou vermelden.
Van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling is er op de
facturen een intrest op van toepassing van 12% vanaf de factuurdatum.
2. Indien de factuur 8 dagen na aanmaning nog steeds niet betaald is, zal er op
de uitstaande hoofdsom een schadebeding verschuldigd zijn van 10%.
3. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de
volledige betaling van de hoofdsom, de intresten en de kosten.
4. Het vermelden van leveringstermijnen houdt slechts een aanwijzing in. Een
vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de
ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.
5. De opgegeven prijzen zijn deze van kracht op het ogenblik van het aanbod.
De verkoper behoudt zich het recht voor om deze prijzen te herzien, ingevolge
de verhoging van lonen, sociale lasten, grondstoffen of enige andere
maatregel.
6. De koper is ertoe gehouden de gebruiksaanwijzingen van motoren,
pleziervaartuigen en toestellen onmiddellijk na aankoop, hetzij herstelling,
goed na te lezen en deze slechts conform de voorschriften te bedienen. Bij
onduidelijkheid dient de koper zich onverwijld tot de koper te wenden.
7. Elk transport van goederen, elke proefvaart en meer algemeen alle werken die
de koper uitvoert, gebeuren voor risico van de klant.
8. Motoren, aanhangwagens en/of pleziervaartuigen die door de verkoper
werden hersteld, dienen door de koper afgehaald te worden binnen de 8
dagen na factuurdatum. Na die periode van 8 dagen zullen bewaring- cq.
Stallingkosten in rekening gebracht worden a rato van 10 euro per week voor
motoren, respectievelijk 30 euro per week voor aanhangwagens en / of
pleziervaartuigen.9. De klant dient bij levering en uiterlijk bij ontvangst van de factuur de geleverde
goederen en diensten na te kijken en eventuele klachten te melden per
aangetekende brief, binnen de 10 dagen na de facturatie. Na die datum zal
een klacht niet langer ontvankelijk zijn.
10.Elk geschil met betrekking tot verkoop of dienstverlening wordt beheerst door
het Nederlands recht en zal exclusief tot de bevoegdheid van de rechtbanken
van het adres van de verkoper

Privacy statement

AKATRON MARINE MOTOREN , gevestigd te IJzendijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.AKATRON.be

info@akatron.be

landbouwstraat 4

06 132 96 064

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@akatron.be , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam                                                   2 jaar

E-mailadres                                   2 jaar    idem

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en analytische cookies (google analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door [organisatie] en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@akatron.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@akatron.be